Live
41Yaku2YakuKaoz5Kaoz39Fabz3FabzKaoz5Kaoz37Kaoz5KaozLuffi14Luffi38Fabz3FabzFunny4Funny34Manzano6ManzanoLuffi14Luffi33Funny4FunnyAndre8Andre31Pepe7PepeLuffi14Luffi32Manzano6ManzanoTwik13Twik29Andre8AndreRevan10Revan30Funny4FunnyStinky19Stinky21Luffi14LuffiClaudia16Claudia22Twik13TwikHY | Edd12HY | Edd23Revan10RevanChopper21Chopper24Stinky19StinkyMordecloud11Mordecloud17Claudia16ClaudiaMiguelSlug22MiguelSlug15Xlone9XloneLuffi14Luffi18HY | Edd12HY | EddHY | Roy18HY | Roy19Latinoheat15LatinoheatChopper21Chopper16Revan10RevanCap20Cap20Mordecloud11MordecloudMuravi217Muravi243Yaku2YakuHY | Yura1HY | Yura42HY | Yura1HY | YuraYaku2Yaku40HY | Yura1HY | YuraYaku2Yaku36Yaku2YakuFabz3Fabz35HY | Yura1HY | YuraKaoz5Kaoz28Fabz3FabzManzano6Manzano27Yaku2YakuPepe7Pepe26Funny4FunnyKaoz5Kaoz25HY | Yura1HY | YuraAndre8Andre14Manzano6ManzanoMordecloud11Mordecloud13Fabz3FabzStinky19Stinky8Pepe7PepeRevan10Revan12Yaku2YakuLatinoheat15Latinoheat11Kaoz5KaozHY | Edd12HY | Edd10Funny4FunnyTwik13Twik7Andre8AndreXlone9Xlone9HY | Yura1HY | YuraClaudia16Claudia6Mordecloud11MordecloudMiguelSlug22MiguelSlug5Luffi14LuffiStinky19Stinky4Latinoheat15LatinoheatHY | Roy18HY | Roy3HY | Edd12HY | EddChopper21Chopper2Twik13TwikCap20Cap1Claudia16ClaudiaMuravi217Muravi2Round 1Round 2Round 3Round 4SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7
Yaku
Kaoz
Fabz
Kaoz
Kaoz
Luffi
Fabz
Funny
Manzano
Luffi
Funny
Andre
Pepe
Luffi
Manzano
Twik
Andre
Revan
Funny
Stinky
Luffi
Claudia
Twik
HY | Edd
Revan
Chopper
Stinky
Mordecloud
Claudia
MiguelSlug
Xlone
Luffi
HY | Edd
HY | Roy
Latinoheat
Chopper
Revan
Cap
Mordecloud
Muravi2
Yaku
HY | Yura
HY | Yura
Yaku
HY | Yura
Yaku
Yaku
Fabz
HY | Yura
Kaoz
Fabz
Manzano
Yaku
Pepe
Funny
Kaoz
HY | Yura
Andre
Manzano
Mordecloud
Fabz
Stinky
Pepe
Revan
Yaku
Latinoheat
Kaoz
HY | Edd
Funny
Twik
Andre
Xlone
HY | Yura
Claudia
Mordecloud
MiguelSlug
Luffi
Stinky
Latinoheat
HY | Roy
HY | Edd
Chopper
Twik
Cap
Claudia
Muravi2